Dr. S. K. Pachauri
Chairman (India)
Ylias Akbaraly
( International Chairman )
 
         
Sir J. K. Chande
(Tanzania)
Sudhir Ruparelia
(Uganda)
Narayan Hosmane
(USA)
Dr. S. P. Sharma
( United Kingdom )
Dr. Shan Nair
( USA )
         
 
BIBI Inderjit Kaur
(USA)
S. K. Sikka
(India)
Bharat Patel
(United Kingdom)
Udai patel
( United Kingdom )